MENU

GDPR OBOZNÁMENIE


dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

dotknuté osoby (zákazníci prevádzkovateľa) sú

oboznámené s nasledovnými informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov:

Prevádzkovateľ: KEAM s.r.o.

Adresa prevádzkovateľa: Furmanská 372/11, 941 31 Dvory nad Źitavou

IČO prevádzkovateľa: 46 657 754

Kontaktné údaje: admin@cadcam.sk

Zodpovedná osoba: nie je určená

Účely spracúvania osobných údajov:

plnenie povinností vplývajúcich zo zmluvného vzťahu, ktorý vznikol medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť postupuje v súlade s platným a aktuálnym zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“).

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Príjemcovia alebo kategória príjemcov:

Doručovateľské spoločnosti, účtovnícka organizácia, orgány štátnej správy a štátnej moci.

Doba uchovávania osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a doby nevyhnutnej archivácie vyplývajúce zo zákonných opatrení a právnych noriem. Osobné údaje zákazníkov sa archivujú 10 rokov.

Informácia o cezhraničnom prenose osobných údajov:

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Práva a povinnosti dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa §21 ods. 1 a 2 Zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom a podľa jej požiadavky. Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ zmenil, opravil neaktuálne alebo nesprávne osobné údaje vo všetkých informačných systémoch a to neodkladne na základe nových zistení alebo listinných podkladoch, prípadne iného právneho úkonu. Dotknutá osoba má právo na zabudnutie. Dotknutá osoba má právo obmedzenie spracúvania osobných údajov a má právo namietať spracúvať osobné údaje prevádzkovateľom.

Dotknutá osoba je povinná poskytovať správne a úplné údaje na základe právneho nároku prevádzkovateľa, tak by si prevádzkovateľ mohol plniť svoje zákonné povinnosti.